CO2 prestatieladder

duurzaam ondernemen

Certificering

Siemens Mobility hecht wereldwijd veel belang aan de duurzaamheid (sustainability) van productieprocessen en van de eigen organisatie. Dit komt uiteraard naar voren in de producten die het bedrijf maakt. Zo is Siemens Mobility een van de leidende spelers op het gebied van duurzame technologieën. Maar ook in de eigen bedrijfsvoering staat het begrip duurzaamheid hoog aangeschreven. Dit komt tot uiting bij de inzet van technologie met minder of geen CO2-uitstoot (onderdeel van het zgn. groene portfolio) en het HLS-KMS managementsysteem voor Quality en EHS (Environment, Health & Safety). Siemens Mobility heeft zich als bedrijf gecertificeerd op de “CO2-prestatieladder”, waarbij al enige jaren het hoogste niveau, level 5, wordt bereikt

Het instrument CO2-prestatieladder 

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren CO2-bewust te handelen en deze wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).  

Werkwijze van de CO2-prestatieladder 

Op de website van het SKAO staat het doel van de CO2-prestatieladder als volgt omschreven: “het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.” Weergegeven in de volgende onderdelen:

 1. Inventarisatie
 2. Energie- en CO2-reductiebeleid
 3. Communicatie
 4. Deelname initiatieven
 5. Documentenoverzicht

1) Inventarisatie – inzicht in energiestromen en CO2 emissie

Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies.

 • Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van of geleased zijn door de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties;
 • Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte, de zakelijk gereden kilometers met privéauto’s, zakelijk openbaar vervoer en het vliegverkeer;
 • Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen zoals woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals bijvoorbeeld afvalverwerking en goederenvervoer. De inventarisatie en analyse van de energiestromen worden gepubliceerd in de halfjaarlijkse carbon footprint rapportages, de scope 3 emissie inventaris en de ketenanalyse wegkantsystemen. De scope 3 emissie inventaris en de ketenanalyse worden jaarlijks geactualiseerd.

Invalshoek A: Inzicht

3A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

4A.1/5.A.1 Emissies scope 3 en 1 ketenanalyse van GHG-genererende activiteiten.

2) Energie- en CO2-reductiebeleid

Ambitie CO2 emissiereductie 2020 – 2025

Als onderdeel van Siemens Mobility Nederland N.V. zijn sinds 2011 belangrijke stappen gemaakt in energiereductie, verlaging van de eigen footprint en het realiseren van significante reducties in de keten. Als onderdeel van Siemens AG is de gezamenlijke doelstelling vastgelegd en gecommuniceerd dat de Siemens Groep eind 2030 volledig CO2 neutraal opereert. Siemens Mobility geeft met dit plan invulling aan de centrale doelstelling. In lijn met de Siemens AG doelstellingen heeft Siemens Mobility B.V. als doel gesteld om:

 • De CO2 uitstoot tot en met FY 2025 ten opzichte van FY 2019 voor scope 1 en 2 met 55% te reduceren.
 • De CO2 uitstoot tot en met FY 2025 ten opzichte van FY 2019 voor scope 3 met 34% te reduceren.

De realisatie van de doelstellingen is uitgewerkt in het document Reductieplan scope 1-2-3 versie 1.0 Siemens Mobility FY 2020-2025. Siemens AG wil in 2030 de eerste grote industriële onderneming ter wereld zijn met een neutrale CO2-footprint. De onderneming wil haar uitstoot van CO2 al in 2020 met 50% reduceren. Om haar CO2 emissie op lange termijn terug te dringen, neemt Siemens Mobility maatregelen voor gebouw, activiteiten en mobiliteit, waaronder de volgende maatregelen:

 • Uitvoeren van het Siemens Mobility Mobiliteitsbeleid, met als doelstelling dat uiterlijk einde FY 2025 het wagenpark voor minimaal 75% bestaat uit elektrische en/of duurzaam aangedreven voertuigen onder voorbehoud van de noodzakelijke technische ontwikkelingen in de markt.
 • De huisvesting van Siemens Mobility volgens label A te realiseren
 • Introductie en toepassing van energieneutrale wegkantsystemen in de verkeerstechniek

Siemens Mobility B.V. is zich bewust van de milieu-effecten van haar energieverbruik en heeft zich daarom ten doel gesteld het energieverbruik op structurele wijze te verlagen en de energie efficiency van haar processen te verbeteren. Om dit te bereiken heeft Siemens Mobility een energiemanagement systeem ingericht gelijkwaardig aan de ISO 50001. De directie stelt de doelstelling(en) voor scope 1, 2 en 3 vast en Business Support bewaakt het actieplan en de uitvoering. Diverse reductie-maatregelen zijn inmiddels in gang gezet en Siemens neemt deel aan diverse initiatieven zoals beschreven op de pagina 'deelname initiatieven'.

 

Invalshoek B: Reductie

3B.1 Reductiedoelstellingen scope 1 en 2 van het bedrijf en de projecten, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn. De totale reductiedoelstelling voor de periode 2019-2025 is vastgelegd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Reductieplan scope 1-2-3 versie 1.0 Siemens Mobility FY 2020-2025.

3B.2 Energiemanagementprogramma geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is: is beschreven in het reductieplan.

4B.1 Reductiedoelstellingen scope 3. Er is een plan van aanpak inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn: is beschreven in het reductieplan.

4B.2 Voortgangsrapportage van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is: is beschreven in het reductieplan, de halfjaarlijkse carbon footprint rapportages en de jaarlijkse updates van scope 3 emissie inventaris en ketenanalyse (zie A)

5B.1 Rapportage emissie-inventaris scope 1, 2 en 3. Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks de voortgang ten opzichte van de doelstellingen: Zie halfjaarlijkse carbon footprint rapportages.

3) Communicatie

Siemens Mobility hecht wereldwijd veel belang aan transparantie over duurzaamheid (sustainability) van productieprocessen, producten en van de eigen organisatie, daarbij ook in lijn met de communicatie doelstellingen en -eisen vanuit de ISO 9001, ISO 14001 en de CO2 prestatieladder. Daarom heeft Siemens Mobility een communicatieplan opgesteld, wordt halfjaarlijks de Carbon footprint rapportage gepubliceerd en is waar van toepassing duurzaamheid en energiereductie onderdeel van projectuitvoering en projectcommunicatie.

 

Invalshoek C: Transparantie

3C.1 Communicatie over de CO₂ footprint en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO₂-gerelateerd gunning voordeel verkregen is. De communicatie omvat het energiebeleid en trends binnen het bedrijf en de projecten: zie halfjaarlijkse carbon footprint rapportages

3C.2 Communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is: zie communicatieplan

5C.1: Publiekelijk committeren aan een CO2 reductieprogramma van overheid en/of NGO: Siemens Mobility neemt deel aan het Rijksbrede programma beter benutten van Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor meer informatie zie het overzicht van de initiatieven en participaties.

4) Deelname initiatieven

Siemens Mobility is betrokken bij de volgende initiatieven:

 • Connekt
 • Centrum Ondergronds Bouwen
 • Sector Rijksprogramma Beter Benutten (bestaand spoor- en wegennet beter benutten)

Voor meer informatie wordt verwezen naar het document Duurzame initiatieven en participaties januari 2020 en de websites van de initiatieven waaruit blijkt dat Siemens Mobility deelneemt aan deze initiatieven of sectorbrede programma’s.

 

Samen de carbon footprint verkleinen

Ook voor onze relaties willen wij een duurzame partner in de keten zijn. We gaan met elkaar de dialoog aan, want verduurzamen kun je niet alleen. De eerst besparende maatregelen in eigen huis zijn genomen en het overleg met ketenpartners is gestart. We vragen onze partners energiebewust te acteren bij de inzet van producten en diensten. En om de daad helemaal bij het woord te voegen, hebben zijn tevens onze inkoopvoorwaarden aangepast. ´Walk the talk´, is bij ons geen loze belofte.

 

Invalshoek D: Participatie

3D.1 Actieve deelname aan initiatieven op het gebied van CO₂ reductie in de projectenportefeuille door middel van deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief: zie overzicht initiatieven

4D.1 Initiatiefnemer van ontwikkelingsprojecten die de sector bij de uitvoering van projecten faciliteren in CO₂ reductie. Siemens Mobility initieert nieuwe innovaties in de markt zoals het energieneutrale wegkantsysteem in de verkeerssignalering. Voor meer informatie: zie ketenanalyse. Voor de CO2 prestatieladder heeft Siemens Mobility vanwege omvang organisatie een vrijstelling.

5) Diverse documenten