Systemy parkingowe dla ciężarówek

Systemy parkingowe dla ciężarówek

System informacji parkingowej dla samochodów ciężarowych

Sitraffic Conduct+ to system informujący kierowców ciężarówek, na długo przed końcem ich czasu jazdy, o wolnych miejscach parkingowych na postojach wzdłuż trasy, którą się poruszają. Dzięki temu łatwiej zaplanować okresy odpoczynku dla kierowców i zoptymalizować wykorzystanie pojemności parkingów dla ciężarówek. 

Systemy parkingowe dla ciężarówek

Dwa systemy, rozszerzone możliwości

System informacji parkingowej dla ciężarówek korzystający z platformy Sitraffic Conduct+ obejmuje dwa moduły: Moduł Pojemności parkingu (Capacity Parking) określa bieżący stan zajętości parkingu i udziela dokładnych informacji na temat dostępnych wolnych i zajętych miejsc postojowych. Moduł Parkowania ciężarówek w konwój (Convoy parking) z systemem Sitraffic Conduct+ wprowadza planowane czasy odjazdu poszczególnych ciężarówek do systemu, umożliwiając ograniczenie wymaganej przestrzeni do parkowania i zwiększając pojemność parkingu bez jego fizycznej rozbudowy.

Moduł Parkowania ciężarówek w konwój (Convoy parking) z systemem Sitraffic Conduct+

Tyle samo miejsca, więcej ciężarówek

Do niedawna parkingi dla ciężarówek pracowały według niepisanej zasady, że każda ciężarówka wjeżdża i wyjeżdża według własnego harmonogramu, niezależnie od wszystkich innych. To wymaga sporo dodatkowej przestrzeni, ponieważ pomiędzy różnymi zatokami parkingowymi, przez cały czas muszą być otwarte pasy do wjazdu i wyjazdu pojazdów. Teraz moduł Parkowania ciężarówek w konwój (Convoy parking) systemu Sitraffic Conduct+ firmy Siemens Mobility drastycznie obniża te wymagania przestrzenne.

System Sitraffic Conduct+ przypisuje przyjeżdżające ciężarówki do różnych pasów postojowych w zależności od planowanego czasu odjazdu. Z uwagi na to, że wszystkie ciężarówki na danym pasie postojowym odjeżdżają w tym samym czasie, można je rozmieścić bardzo blisko siebie, bez potrzeby zapewniania otwartych pasów do manewrowania. To pozwala na dużo efektywniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni na parkingu. W celu optymalizacji, system rejestruje również długość pojazdu.

W każdym momencie system wie dokładnie co się dzieje na parkingach, którymi zarządza. Jeżeli kilka postojów wzdłuż danej trasy jest wyposażonych w moduł Parkowanie ciężarówek w konwój (Convoy parking), każdy z nich jest wyświetlany na mapie GIS. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji o każdym parkingu za pomocą kliknięcia myszką.

Dzięki temu, że kierowcy ciężarówek mogą uzyskać informacje o dostępności wolnych miejsc parkingowych na poszczególnych postojach wzdłuż trasy przejazdu na długo przed końcem dopuszczalnego czasu jazdy, mogą teraz dokładnie zaplanować obowiązkowe przerwy na odpoczynek. Informacje są udostępniane poprzez różne kanały, np. aplikacje na smartfony, pokładowe systemy nawigacji, kanały informacyjne dla ruchu drogowego lub punkty informacje na postojach.

Pełna modułowość to podstawowa zasada projektowania systemu Sitraffic Conduct+. A jednak koncepcja modułowa nie koncentruje się na konkretnych technologiach, ale wyłącznie na pożądanej funkcjonalności. Moduł Parkowania ciężarówek w konwój (Convoy parking) można wdrożyć jako system autonomiczny - który można łatwo rozbudowywać dodając inne moduły takie jak, system informacji parkingowej dla ciężarówek.

System informacji parkingowej dla ciężarówek Sitraffic Conduct+

Dokładne informacje o zajętości parkingu dla kierowców ciężarówek i centrów sterowania ruchem na parkingu

System dokładnie rejestruje stan zajętości różnych parkingów i automatycznie dostarcza dane poprzez stacje drogowe do centralnego systemu zarządzania ruchem drogowym. Z kolei ten system może teraz udostępniać gromadzone dane dla szeregu platform informacyjnych. Ponadto operatorzy w centrum zarządzania mogą interweniować w dowolnym momencie i inicjować określone działania.

Sitraffic Conduct+ zlicza i dzieli na kategorie wszystkie pojazdy, w momencie ich wjazdu i wyjazdu z parkingu. Korzystając z tak zwanej „metody różnicowej”, zajętość parkingu jest wyliczana pośrednio z różnicy pomiędzy liczbą wjazdów i wyjazdów. Dzięki wysokiej dokładności funkcji wykrywania pojazdów, system pracuje z niewielką liczbą detektorów a jego wdrożenie i eksploatacja są bardzo ekonomiczne.

System sterowania ruchem Sitraffic Conduct+ korzysta z kombinacji czujników naziemnych i skanerów laserowych na wjeździe i wyjeździe z parkingu, aby zapewnić wysoką dokładność pomiaru dla metody różnicowej. Skanery laserowe rejestrują dokładną wysokość i długość pojazdów, czujniki naziemne mierzą ich prędkość - nawet dla pojazdów jadących bardzo blisko siebie, w przypadku zatorów lub niewielkiej prędkości, lub dla pojazdów wykonujących manewry w strefie pomiaru.

Poprzez stacje drogowe system stale transmituje dane na temat zajętości wszystkich podłączonych do systemu miejsc postojowych dla ciężarówek do centrum sterowania ruchem na parkingu. Wszystkie parkingi są zwizualizowane na mapie GIS. Dla każdego parkingu system przechowuje szczegółowe dane, które można pobrać jednym kliknięciem myszką.

Korzystając z profilu DATEX II do aplikacji parkingowych, dane na temat zajętości dla podłączonych parkingów dla ciężarówek są transmitowane do różnych platform informacyjnych. Poprzez wiadomości TCM itp., informacje mogą dotrzeć praktycznie do wszystkich użytkowników dróg. Rynek Danych Mobilnych (MDM) udostępnia odpowiednie dane prywatnym dostawcom usług.

System parkingowy dla ciężarówek Sitraffic Conduct+. Korzyści i główne elementy

  • Dokładny pomiar bieżącej pojemności parkingu
  • Nadaje się do miejsc parkingowych dowolnego rozmiaru i rodzaju
  • Wskazuje przepełnienie parkingów (więcej pojazdów niż wyznaczonych miejsc parkingowych)
  • Liczba punktów pomiarowych zależy od wybranego rozwiązania
  • Przyjazna dla użytkownika wizualizacja bieżącej sytuacji parkingowej na ekranie w centrum sterowania
  • Pozwala na wykrywanie pojazdów różnego typu (lekkie / ciężkie pojazdy ciężarowe)
  • Dokładna detekcja wolno poruszających się pojazdów
  • Parkowanie ciężarówek w konwój (Convoy Parking) może zwiększyć pojemność parkingu nawet o 50%
Moduł Parkowania ciężarówek w konwój (Convoy parking) z systemem Sitraffic Conduct+

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.
Materiały referencyjne

System parkingowy dla ciężarówek Sitraffic Conduct+.

Dla bawarskiej administracji drogowej, Siemens Mobility wdrożył pilotowy projekt, unikalny w skali Europy - w imieniu BMVI (niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej) oraz z dodatkowym wsparciem bawarskiego Centralnego Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.
Sitraffic Conduct+

Pobierz broszurę

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

System informacji parkingowej dla ciężarówek

Miejsca postojowe dla ciężarówek to deficytowy towar, który można teraz wykorzystać efektywniej dzięki Systemowi parkingowemu dla ciężarówek Sitraffic Conduct+. Sitraffic Conduct+ rejestruje stan zajętości indywidualnych parkingów i udostępnia dane kierowcom ciężarówek - do łatwiejszego planowania okresów odpoczynku i optymalnego wykorzystania pojemności parkingów.