Oznámení o ochraně soukromí

Aktualizace: červenec 2020

 

My (tzn. konkrétní společnost uvedená na této stránce jako její provozovatel) se domníváme, že zajištění ochrany a bezpečí vašich osobních údajů je důležité. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým shromažďujeme, uchováváme, používáme, poskytujeme a převádíme vaše osobní údaje (dále jen „zpracování osobních údajů“). Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vaší komunikace s námi, na produktech, službách a funkcích, které využíváte, vaší lokalitě a příslušných právních předpisech.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a účel zpracování

Ve chvíli, kdy navštívíte naše internetové stránky nebo použijete naše aplikace nebo on-line služby (označované jako webová prezentace Siemens neboli „Siemens Online Offering“), zpracováváme informace, které nám o sobě aktivně a dobrovolně poskytnete nebo které vygenerujeme v souvislosti s vaším užíváním těchto webových prezentací. Jedná se o následující kategorie osobních údajů:

 • Vaše kontaktní údaje včetně jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla;
 • Další osobní údaje, které poskytnete při vyplňování formulářů v našich webových prezentacích;
 • Informace poskytnuté v rámci žádosti o podporu, průzkumu, komentáře nebo příspěvku do fóra; a
 • Informace o vaší návštěvě webové prezentace (Online Offering) včetně informací o vašem zařízení a identifikaci uživatele, o vašem operačním systému, stránkách a službách, které navštívíte, datu a času každého požadavku webu.

Vaše osobní údaje Siemens zpracovává pro následující účely: 

 • K poskytnutí služeb a funkcí webových prezentací, tzn. k vytvoření a správě vašeho on-line účtu, k aktualizacím, zabezpečení a řešení problémů, k poskytování podpory a zlepšování a vývoji našich webových prezentací (Online Offerings);
 • K vyúčtování vašeho využívání našich webových prezentací;
 • K ověření vaší totožnosti;
 • K reakci na vaše specifické požadavky nebo pokyny;
 • Ke zpracování vaší objednávky nebo k poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám;
 • Abychom vás kontaktovali s informacemi a nabídkami našich produktů a služeb, k zasílání dalších marketingových informací nebo abychom vás kontaktovali v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků v souladu s článkem 3; a
 • V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k založení nebo zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem včetně útoků na naše informační systémy.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených cílů. Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů: 

 • Váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů (čl. 6, odst.1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Zpracování je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6, odst.1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
 • Zpracování je jinak nezbytné pro efektivní výkon a správu vašeho používání webové prezentace (čl. 6, odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů);

Webové prezentace (Online Offerings) poskytované vaší organizací

Naše webové prezentace (Online Offerings) vám mohou být poskytnuty pro použití ve vaší organizaci, získáte je například jako náš podnikový zákazník. Pokud vám vaše organizace poskytne přístup k naší webové prezentaci (Online Offering), zpracováváme osobní údaje získané od vás nebo vaší organizace v souvislosti s obsahem webové prezentace na základě pokynů vaší organizace, a toto zpracování se řídí smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi vaší organizací a námi. V takovém případě odpovídá za veškeré osobní údaje uvedené v daném obsahu vaše organizace. V případě jakýchkoli otázek týkajících se způsobu využití osobních údajů v daném obsahu se proto obraťte na svoji organizaci.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na webové prezentace Siemens (Online Offerings) propojené s tímto odkazem, a nikoli na jiné webové stránky a aplikace spravované našimi přidruženými společnostmi, které mají vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo třetími stranami.  Toto oznámení se nevztahuje na situace, kdy pouze zpracováváme informace jménem našich obchodních partnerů, např. pokud fungujeme jako poskytovatel webhostingových nebo cloudových služeb. Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.  Neneseme odpovědnost za ochranu soukromí na těchto stránkách a aplikacích.   

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a účel zpracování 

V souvislosti s naším obchodním vztahem můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů současných a budoucích kontaktních osob našich zákazníků, dodavatelů, prodejců a partnerů (označovaných souhrnně jako „obchodní partneři“):

 • Kontaktní údaje, např. jméno a příjmení, funkce, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní mobilní telefonní číslo a pracovní fax a e-mailová adresa;
 • Platební údaje, např. data nezbytná k provedení platby a k předcházení podvodům včetně čísel kreditní/debetní karty, bezpečnostních kódů a dalších souvisejících fakturačních údajů;
 • Další informace nezbytně zpracovávané v rámci našeho společného projektu nebo smluvního vztahu nebo dobrovolně poskytnuté obchodním partnerem, např. osobní data související s uzavřenou objednávkou, provedenými platbami, požadavky a projektovými milníky;
 • Osobní data shromážděná z veřejně dostupných zdrojů, od ratingových a úvěrových společností; a
 • Je-li to zákonem vyžadováno, pro účely prověření obchodních partnerů: datum narození, identifikační (rodná) čísla, čísla průkazů totožnosti a informace o významných relevantních soudních řízeních a sporech s daným obchodním partnerem.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

 • Komunikace s obchodními partnery o našich produktech, službách a projektech, např. odpovědi na dotazy a žádosti nebo poskytnutí informací o zakoupených produktech;
 • Plánování, plnění a správa (smluvních) vztahů s obchodními partnery, např. provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, auditu, účtování a inkasní činnosti, zajištění zásilek a dodávek, usnadnění oprav a poskytování podpůrných služeb;
 • Správa a provádění analýz trhu, loterií, soutěží nebo jiných zákaznických akcí či aktivit;
 • Abychom vás kontaktovali s informacemi a nabídkami našich produktů a služeb, k zasílání dalších marketingových sdělení nebo abychom vás kontaktovali v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků v souladu s článkem 3; a
 • Zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiné trestné či škodlivé činnosti;
 • Zajištění souladu se zákonnými povinnostmi (např. povinností vést evidenci), exportní kontrolou a celními záležitostmi, povinnostmi prověřování obchodních partnerů (pro zabránění trestné činnosti „bílých límečků“ a praní špinavých peněz) a s naší politikou nebo průmyslovými standardy; a
 • Řešení sporů, prosazování smluvních ujednání a založení, uplatnění či obrana právních nároků.

Pokud to příslušné právní předpisy umožňují, můžeme vaše kontaktní informace zpracovávat pro účely přímého marketingu (např. k zasílání pozvánek na veletrhy, newsletterů s dalšími informacemi a nabídkami našich produktů a služeb) a provádění průzkumů spokojenosti mezi zákazníky, a to o prostřednictvím e-mailové komunikace. Proti zpracování svých kontaktních údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku zaslanou na adresu contact(at)siemens.com nebo využít možnosti odhlášení uvedené v příslušné komunikaci, kterou obdržíte.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni předat:

 • dalším přidruženým společnostem nebo třetím stranám, např. prodejním partnerům nebo dodavatelům, a to v souvislosti s vaším používáním webových prezentací (Online Offerings) nebo v rámci našeho obchodního vztahu;
 • třetím stranám, které nám poskytují IT služby a které tyto údaje zpracovávají pouze za účelem poskytování těchto služeb (např. hostingu nebo údržby IT systémů a služeb podpory);
 • a třetím stranám v souvislosti s plněním zákonných povinností nebo vznikem, uplatněním nebo obranou práv a nároků (např. pro účely soudního nebo rozhodčího řízení, orgánům pověřeným k prosazování práva a regulačním orgánům, právníkům a poradcům).

Osobní údaje, které zveřejníte v rámci webových prezentací (Online Offerings) (např. během chatu nebo diskusních fór), mohou být globálně přístupné dalším registrovaným uživatelům příslušné webové prezentace (Online Offering). 

Není-li v okamžiku shromáždění vašich osobních údajů (např. v rámci formuláře, který vyplňujete) výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání již není nutné (i) v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo (ii) pro splnění zákonných povinností (např. pro účely uchování vyplývající z daňových nebo obchodních právních předpisů).

Zákony o ochraně osobních údajů v místě vašeho sídla vám mohou v souvislosti s osobními údaji přiznávat další zvláštní práva.

S výhradou právních požadavků příslušného práva můžete mít zejména právo,

 • abychom vám zaslali potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, máte nárok na přístup k těmto údajům;
 • abychom provedli opravu nesprávných údajů týkajících se vaší osoby;
 • abychom provedli výmaz vašich osobních údajů;
 • abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;
 • na přenositelnost osobních údajů, které aktivně poskytnete; a
 • vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

Na ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, zneužitím, změnou nebo neoprávněným poskytnutím nebo přístupem používáme odpovídající fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření.

Naše Data Privacy organizace poskytuje podporu v souvislosti s dotazy, připomínkami, obavami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou soukromí a osobních údajů. Data Privacy organizaci můžete kontaktovat na e-mailu dataprotection(at)siemens.com.

 

Data Privacy organizace vždy učiní vše, aby vyřešila a popř. napravila veškeré nedostatky uvedené v požadavku nebo stížnosti, které nám předložíte. Kromě toho máte vždy právo se s požadavkem nebo stížností obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento článek obsahuje další informace pro případ, že jsou vaše osobní data zpracovávána některou z našich společností působících v Evropském hospodářském prostoru.

 

Správce údajů

Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je při zpracování údajů dle tohoto oznámení konkrétní společnost uvedená na této stránce jako její provozovatel.

 

Během našeho obchodního vztahu s vámi můžeme sdílet kontaktní informace obchodního partnera s přidruženými společnostmi Siemens. Za řádnou ochranu vašich osobních údajů odpovídáme my a tyto společnosti Siemens (čl. 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Abyste mohli v rámci tohoto společného správcovství účinně uplatnit práva subjektu údajů, uzavřeli jsme s těmito společnostmi Siemens smlouvu, která vám uděluje právo uplatnit práva subjektu údajů dle článku 6 tohoto oznámení vůči koncernu Siemens Aktiengesellschaft, Německo.

 

Svá práva můžete uplatnit zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu dataprotection(at)siemens.com.

Právní základ zpracování

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nám ukládá povinnost poskytnout vám informace o právním základu pro zpracování osobních údajů.

 

Právním základem pro zpracování vašich údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely

 • výkonu našich práv a splnění našich povinností v souladu s uzavřenými smlouvami (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „plnění smlouvy“);
 • plnění našich právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „plnění právních povinností“); a/nebo
 • našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „oprávněný zájem“). Naším oprávněným zájmem v souvislosti s využitím vašich osobních údajů je účinné plnění nebo správa (i) vašeho využití webových prezentací (Online Offerings), a/nebo (ii) náš vzájemný obchodní vztah. Pokud je v tabulce níže uvedeno, že se za uvedeným účelem opíráme o náš oprávněný zájem, domníváme se, že před daný oprávněný zájem má přednost před vašimi zájmy nebo právy nebo svobodami, a to za předpokladu (i) provádění pravidelných přezkumů a dokumentace související se zpracováním, (ii) že vaše osobní údaje jsou chráněny v rámci našich procesů týkajících se ochrany soukromí včetně našich Závazných firemních pravidel o ochraně osobních údajů, (iii) že zpracování je transparentní, a (iv) užíváte práva v souvislosti s daným zpracováním. Pokud máte zájem o další informace o tomto vyváženém přístupu, kontaktujte naši organizaci Data Privacy na adrese: dataprotection(at)siemens.com.

 

V některých případech vás můžeme požádat o souhlas s příslušným využitím vašich osobních údajů. V takovém případě může vámi udělený souhlas tvořit právní základ pro zpracování vašich údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „souhlas“).

Zpracování osobních údajů v rámci webových prezentací (Online Offerings) – Účel a Právní základ

 

K poskytnutí služeb a funkcí webových prezentací, tzn. k vytvoření a správě vašeho on-line účtu, k aktualizacím, zabezpečení a řešení problémů, k poskytování podpory a zlepšování a vývoji našich webových prezentací (Online Offerings)         

 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

K vyúčtování vašeho užívání webových prezentací        

 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

K ověření vaší totožnosti            

 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

K reakci na vaše specifické požadavky nebo pokyny     

 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Ke zpracování vaší objednávky nebo k poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám

 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

K zasílání marketingových informací nebo abychom vás kontaktovali v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků v souladu s článkem 3      

 • Souhlas, pokud je udělen dobrovolně (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

V nezbytně nutné míře k dodržování příslušných podmínek použití, k založení nebo zachování právních nároků nebo jejich obrany, k zabránění podvodů a dalším protiprávním činnostem včetně útoků na naše informační systémy

 • Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodním vztahem s naší společností – Účel a Právní základ

 

Komunikace s obchodními partnery o našich produktech, službách a projektech, např. odpovědi na dotazy a žádosti nebo poskytnutí informací o zakoupených produktech

 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Plánování, plnění a správa (smluvních) vztahů s obchodními partnery, např. provádění transakcí a objednávek produktů nebo služeb, zpracování plateb, provádění účetnictví, auditu, účtování a inkasních činností, zajištění zásilek a dodávek, usnadnění oprav a poskytování podpůrných služeb;

 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Správa a provádění analýz trhu, loterií, soutěží nebo jiných zákaznických akcí či aktivit;             

 • Souhlas, pokud je udělen dobrovolně (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Provádění průzkumů spokojenosti zákazníků a činností v oblasti přímého marketing dle ustanovení v článku 3;            

 • Souhlas, pokud je udělen dobrovolně (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů, služeb a webových stránek, předcházení a odhalování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo jiných trestných či škodlivých činností;

 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zajištění souladu se zákonnými povinnostmi (např. povinností vést evidenci), exportní kontrolou a celními záležitostmi, povinnostmi prověřování obchodních partnerů (pro zabránění trestné činnosti "bílých límečků" a praní špinavých peněz) a s naší politikou nebo průmyslovými standardy;      

 • Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Řešení sporů, prosazování smluvních ujednání a založení, uplatnění či obrana právních nároků.

 • Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Mezinárodní předávání údajů

V případě, že vaše údaje předáme mimo oblast Evropského hospodářského prostoru, zajišťujeme jejich ochranu v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, přijmeme následující opatření:

 • Vaše osobní údaje sdílíme s přidruženými společnostmi mimo Evropský hospodářský prostor pouze v případě, že tyto společnosti zavedly naše Závazná firemní pravidla (dále jen „ZFP") na ochranu osobních údajů. Další informace o těchto pravidlech jsou k dispozici zde.
 • Osobní údaje předáváme příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor pouze v případě, že tito příjemci (i) s námi uzavřeli  standardní smluvní doložky EU (EU Standard Contractual Clauses), nebo (ii) zavedli Závazná firemní pravidla ve své organizaci. Další informace o bezpečnostních opatřeních zavedených v případě konkrétních případů předávání údajů získáte na adrese dataprotection(at)siemens.com.

Váš příslušný úřad pro ochranu osobních údajů

Máte-li otázky nebo požadavky spojené s ochranou osobních údajů, kontaktujte naši organizaci Data Privacy na adrese dataprotection(at)siemens.com. Kromě toho máte vždy právo se s požadavkem nebo stížností obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Seznam kontaktních informací příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů je k dispozici zde.

Pokud jste osoba usídlená v USA, věnujte pozornost těmto informacím:

 

Funkce „Do Not Track“

 

V současné době nedokážou naše webové prezentace (Online Offerings) rozlišit ani reagovat na signály prohlížeče a funkci „Do Not Track“. Více informací o funkci „Do Not Track“ najdete na stránce podpory vašeho prohlížeče.

 

Ochrana soukromí dětí

 

Tato webová prezentace (Online Offering) není určena pro děti mladší 13 let. Nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje dětí mladších 13 let, aniž bychom vyžadovali předchozí souhlas rodičů v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje dítěte použijeme nebo poskytneme pouze v nezbytné míře dovolené zákonem, k vyžádání souhlasu rodičů, v souladu s místními právními předpisy nebo na ochranu dítěte.

 

Práva jednotlivých států

 

V závislosti na státu vašeho pobytu v USA můžete užívat v souvislosti s osobními údaji zvláštní práva.  Informace o těchto právech naleznete zde