Felhasználási Feltételek

1.1. A jelen, Siemens AG („Siemens”) által fenntartott magyar nyelvű weboldal („Siemens Weboldal”) bármilyen használata a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. A jelen Felhasználási Feltételek egyéb, pl. a termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó feltételekkel kiegészíthetők, módosíthatók vagy helyettesíthetők. Bejelentkezéskor, vagy ahol nincs szükség bejelentkezésre, a Siemens Weboldalhoz való hozzáféréskor vagy annak használatakor Ön ezen Felhasználási Feltételeket az akkori aktuális verziójában fogadja el.

 

1.2. A cégeknek vagy állami vállalatoknak szánt webes ajánlatok esetében az adott cégeket vagy vállalatokat a Felhasználó képviseli, és a Siemens feltételezi, hogy a Felhasználó megfelelő szaktudással bír és ennek megfelelően jár el.

 

1.3. Amennyiben a Felhasználó a Siemens Weboldalt üzleti ügyfélként használja, azaz nem használja kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységeken kívül más célra, vagy adminisztratív ügyfélként használja azt, a német polgári törvénykönyv 312. cikke (1) bekezdése 1. mondatának 1-3. pontjai nem alkalmazandók.

2.1. A Siemens Weboldal speciális információt és szoftvert, valamint esetenként kapcsolódó dokumentációt tartalmaz, amelyek megtekinthetők, illetve letölthetők.

 

2.2. A Siemens jogosult bármikor leállítani a Siemens Weboldal működését részben vagy egészben. Tekintettel az internet és a számítástechnikai rendszerek működési jellegére, a Siemens nem vállal semmilyen felelősséget a Siemens Weboldal állandó elérhetőségéért.

3.1. A Siemens Weboldal bizonyos oldalai jelszóval védettek lehetnek. Az üzleti tranzakciók biztonságosságának és biztonságának érdekében csak a regisztrált Felhasználók érhetik el az említett oldalakat. A Siemens fenntartja a jogot a regisztráció megtagadására bármely Felhasználótól. A Siemens kiváltképpen fenntartja a jogot bizonyos, korábban regisztráció nélkül elérhető oldalak esetében a regisztráció bevezetésére. A Siemens bármikor és indoklás nélkül jogosult megtagadni a Felhasználótól a jelszóval védett oldalak elérését az alábbiakban meghatározott Felhasználói Adatok zárolásával, különösen, ha a Felhasználó

 • hamis adatokat használ a regisztráció során;
 • a Felhasználási Feltételeket megszegi, vagy nem tesz eleget a Felhasználói Adatokkal kapcsolatos gondossági kötelezettségeinek;
 • megszeg bármilyen vonatkozó törvényt a Siemens Weboldal webhelyének elérésekor vagy használatakor; vagy
 • hosszabb ideig nem használta a Siemens Weboldalt.

3.2. A regisztrációhoz a Felhasználó köteles pontos adatokat megadni, és amennyiben ezek az adatok megváltoznak, köteles késlekedés nélkül azokat frissíteni (amilyen mértékben ez lehetséges, online). A Felhasználónak biztosítania kell, hogy a Siemensnek megadott e-mail-címe mindig érvényes, és ezen a címen a Felhasználó elérhető legyen.

 

3.3. Regisztrációkor a Felhasználó egy hozzáférési kódot kap, amely egy felhasználói azonosítóból és egy jelszóból áll („Felhasználói Adatok”). Az első bejelentkezéskor a Felhasználó köteles a Siemenstől kapott jelszót azonnal lecserélni egy csak a Felhasználó által ismert jelszóra. A Felhasználói Adatok lehetővé teszik a Felhasználónak, hogy megtekintse vagy megváltoztassa adatait, vagy amennyiben szükséges, visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez.

 

3.4. A Felhasználónak biztosítania kell, hogy a Felhasználói Adatok ne legyenek hozzáférhetők harmadik személy számára, és felelős minden tranzakcióért és egyéb tevékenységért, amely a Felhasználói Adatainak felhasználásával történik. Minden egyes online munkamenet végén a Felhasználónak ki kell jelentkeznie a jelszóval védett weboldalakról. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy harmadik fél visszaél a Felhasználói Adataival, a Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Siemenst írásban, adott esetben e-mailben.

 

3.5. A 3.4. bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követően a Siemens megtagadja az ezen Felhasználói Adatokkal történő hozzáférést a jelszóval védett oldalhoz. A Felhasználó csak a Siemenshez intézett kérvény után, vagy új regisztráció révén férhet hozzá az oldalhoz ismét.

 

3.6. A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának megszüntetését írásban, feltéve, hogy a törlés nem sérti a szerződéses kötelezettségek megfelelő teljesítését. Ilyen esetben a Siemens eltávolítja az összes Felhasználói Adatot és az egyéb tárolt, személyes azonosításra alkalmas adatot, amint ezekre az adatokra már nincs szükség.

4.1. A jelen Siemens Weboldalon, vagy azon keresztül elérhető információk, szoftverek és dokumentációk használata ezen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik, az információk, szoftverek és dokumentációk frissítése esetén pedig a Siemensszel korábban egyeztetett vonatkozó licencfeltételek az irányadók. Egyes esetekben, például szoftverletöltéseknél, a külön egyeztetett licencfeltételek élveznek előnyt a jelen Felhasználási Feltételekkel szemben.

 

4.2. A Siemens a Felhasználó részére nem kizárólagos és át nem ruházható licencet ad – amelyet a Felhasználó nem adhat tovább – a számára a Siemens Weboldalon, vagy rajta keresztül hozzáférhetővé tett információk, szoftverek és dokumentációk használatára a megállapodott mértékben, vagy ilyen megállapodás hiányában oly mértékben, amely a Siemens szándékával összhangban volt, amikor azokat hozzáférhetővé tette.

 

4.3. A szoftvereket térítés nélkül, tárgykóddal bocsátják rendelkezésre. A forráskód rendelkezésre bocsátására nincs jogosultság. Ez nem érvényes a nyílt forrású szoftverekhez kapcsolódó forráskódokra, amelyek licencfeltételei elsőbbséget élveznek ezen Felhasználási Feltételekkel szemben a nyílt forráskódú szoftverek átadása esetén, és amely feltételek megkövetelik a forráskód rendelkezésre bocsátását. Ez esetben a Siemens térítés ellenében bocsátja rendelkezésre a forráskódot.

 

4.4. A Felhasználó harmadik fél részére semmikor nem adhatja át, nem adhatja bérbe és semmilyen más módon nem teheti hozzáférhetővé az információkat, szoftvereket és dokumentációkat. A Felhasználó nem módosíthatja a szoftvert vagy dokumentációt, valamint nem jogosult szétbontani, visszafejteni vagy visszafordítani a szoftvert, illetve nem választhatja le annak bármely részét, kivéve, ha az a jogszabály kötelező érvényű rendelkezése alapján megengedett. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban egy biztonsági másolatot készíthet a szoftverről, amennyiben a további használat biztosításához ez szükséges.

 

4.5. Az információk, szoftverek és dokumentációk szerzői jogvédelem, valamint a nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és egyezmények által biztosított jogvédelem alatt állnak. A Felhasználó köteles ezen jogszabályoknak eleget tenni, így különösen, nem módosíthat, rejthet el vagy távolíthat el bármely alfanumerikus kódot, jelet vagy szerzői jogi nyilatkozatot sem az információkból, sem a szoftverekből vagy dokumentációkból, vagy ezek bármely másolatából.

 

4.6. Ez nem érinti a német szerzői jogi törvény 69(a) cikkét és az azt követő cikkeit.

5.1. A jelen Felhasználási Feltételek 4. bekezdésében foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, a Siemens Weboldalon található információk, márkanevek és egyéb tartalmak nem módosíthatók, másolhatók, sokszorosíthatók, adhatók el, adhatók bérbe, használhatók, egészíthetők ki, illetve bármely más módon sem használhatók a Siemens előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

5.2. A felhasználói jogokat és más itt kifejezetten biztosított jogokat kivéve, a Felhasználó semmilyen más jogot nem kap, és a Siemenset semmilyen más kötelezettség nem terheli további jogok garantálására. Valamennyi szabadalmi jog és licenc kifejezetten ki van zárva.

 

5.3. a Siemens jogosult térítés nélkül felhasználni termékei fejlesztésére, továbbfejlesztése és értékesítése érdekében a Felhasználó által a Siemens Weboldalon tárolt ötleteket, javaslatokat.

6.1. A Siemens Weboldalhoz való hozzáférés és annak használata során a Felhasználó

 • a használattal a közerkölcsöt nem sértheti;
 • nem sérthet semmilyen szellemi tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonosi jogokat;
 • nem tölthet fel semmilyen vírust tartalmazó anyagot, pl. trójai programot, vagy bármely más olyan programot, amely kárt okozhat az adatokban;
 • nem továbbíthat, tárolhat vagy tölthet fel olyan hiperlinkeket vagy tartalmakat, amire a Felhasználó nem jogosult, különösen olyan esetekben, amikor ezek a hiperlinkek és tartalmak titoktartási kötelezettséget sértenek vagy jogellenesek; illetve
 • nem terjeszthet reklámanyagokat vagy kéretlen e-maileket (ún. „spam”-et), vagy vírusokra, hibákra vagy hasonló anyagokra vonatkozó valótlan figyelmeztetéseket, és a Felhasználó nem ösztönözhet vagy szólíthat fel bármely szerencsejátékban, hólabda módszerben, lánclevélben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.

 

6.2. A Siemens bármikor megtagadhatja a Siemens Weboldalhoz való hozzáférést, különösen akkor, ha a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználási Feltételekből fakadó kötelezettségeket.

A Siemens Weboldal harmadik felek weboldalaira mutató hiperlinkeket tartalmazhat. A Siemens nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, és nem tesz kijelentéseket ezen tartalmakról, valamint nem fogadja el az ilyen weboldalakat vagy azok tartalmát sajátjaként, mivel a Siemens nem ellenőrzi az ilyen weboldalakon található információkat és nem felelős az ott található tartalmakért és megadott információkért. Az ilyen weboldalakat a Felhasználó kizárólag saját kockázatára használhatja.

8.1. Amennyiben az információkat, szoftvereket vagy dokumentációkat ingyenesen bocsátják rendelkezésre, úgy a Siemenst nem terheli kellék- és jogszavatossági felelősség ezen információk, szoftverek vagy dokumentációk hibáiért, különösen a hibák helyességével vagy hiányával, a követelések hiányával vagy harmadik felek jogaival, valamint azok teljességével és/vagy megfelelőségével kapcsolatban, kivéve ha szándékos kötelezettségszegés vagy csalás történt.

 

8.2. A Siemens Weboldalon található információk tartalmazhatnak specifikációkat vagy általános leírásokat az egyes termékek műszaki lehetőségeire vonatkozóan, amelyek bizonyos esetekben nem állnak rendelkezésre (pl. termékváltozások miatt). A termék előírt teljesítményéről minden esetben a vásárlás során kell megállapodni.

9.1. A Siemens kellék- és jogszavatossága a jelen Felhasználási Feltételek 8. bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül meghatározásra. A Siemenst nem terheli további felelősség, kivéve ha azt törvény írja elő, pl. a termékfelelősségről szóló törvény értelmében, vagy szándékos kötelezettségszegés, súlyos gondatlanság, személyi sérülés vagy halál, a garantált tulajdonságok nem teljesítése, a hiba csalárd elrejtése vagy az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértése esetén. Amennyiben nem áll fenn szándékos kötelezettségszegés vagy súlyos gondatlanság, az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértése esetén a kártérítés a szerződéses jellegű, előre látható károkra korlátozódik.

 

9.2. Bár a Siemens minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy távol tartsa a vírusokat a Siemens Weboldaltól, nem tud garanciát vállalni arra, hogy az oldal vírusmentes. A Felhasználónak saját védelme érdekében minden szükséges lépést meg kell tennie azért, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzon, és víruskeresőt használjon mielőtt bármilyen információt, szoftvert vagy dokumentációt letöltene.

 

9.3. A bizonyítási teher tekintetében a 9.1. és a 9.2. bekezdésekben foglaltak semmilyen, a Felhasználót hátrányosan érintő változást nem jelentenek.

10.1. Amennyiben a Felhasználó a Siemens által rendelkezésre bocsátott információt, szoftvert vagy dokumentációt harmadik személynek átadja, a Felhasználó köteles minden irányadó nemzeti és nemzetközi (re-)exportellenőrzési szabályozásnak megfelelni. Minden ilyen átadás esetén a Felhasználónak meg kell felelnie a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok (re-)exportellenőrzési szabályozásának.

 

 10.2. Az ilyen, harmadik személynek való átadást megelőzően a Felhasználó köteles megfelelő intézkedésekkel ellenőrizni és garantálni különösen, hogy

 • az ilyen átadás vagy a Siemens által rendelkezésre bocsátott információkkal, szoftverekkel és dokumentációkkal kapcsolatos egyéb gazdasági erőforrások nyújtása nem sért az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és/vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete által meghirdetett embargót, tekintettel a hazai üzleti korlátozásokra és ezen embargók megkerülésére vonatkozó tilalmakra is;
 • az ilyen, Siemens által rendelkezésre bocsátott információk, szoftverek és dokumentációk nem szolgálnak fegyverkezéssel, nukleáris technológiával vagy fegyverekkel kapcsolatos használatra, ha és amennyiben az ilyen használat tiltott vagy engedélyhez kötött, kivéve, ha a szükséges engedély rendelkezésre áll;
 • az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok minden hatályos Szankcionált Felek Listájának szabályait betartják az ott felsorolt jogalanyokkal, személyekkel és szervezetekkel való kereskedelem során.

   

10.3. Amennyiben a hatóságok vagy a Siemens számára lehetővé kell tenni, hogy exportellenőrzési vizsgálatot hajtson végre, a Felhasználó, a Siemens kérésére köteles azonnal a Siemens rendelkezésére bocsátani minden, a Siemens által rendelkezésre bocsátott információk, szoftverek és dokumentációk adott végfelhasználójára, adott rendeltetési helyére és adott felhasználási céljára, valamint bármely létező exportellenőrzési korlátozásra vonatkozó valamennyi információt.

 

10.4. A Felhasználó köteles kártalanítani a Siemenst, valamint helyt állnia helyette bármely igény, eljárás, per, bírság, veszteség, költség és kár esetén, amely az exportellenőrzési szabályozás Felhasználó általi be nem tartásával vagy azzal kapcsolatban merül fel, és a Felhasználó köteles megtéríteni a Siemens részére minden ebből fakadó veszteséget és költséget, kivéve, ha az ilyen meg nem felelést nem a Felhasználó hibája okozta. Ez a rendelkezés nem jelent változást a bizonyítási teher tekintetében.

 

10.5. A Siemensnek egy megállapodás teljesítésére vonatkozó kötelezettségének az a feltétele, hogy a teljesítést ne akadályozzák nemzeti és nemzetközi külkereskedelmi és vámügyi követelményekből származó akadályok, embargók vagy más szankciók.

A Siemens Weboldal Felhasználójának személyes azonosításra alkalmas adatainak gyűjtése, felhasználása és kezelése során a Siemens betartja az irányadó adatvédelmi törvényeket és a Siemens Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát, amely hiperlinkként elérhető a Siemens Weboldalon és/vagy a www.siemens.com oldalon.

12.1. Minden kiegészítő megállapodást írásba kell foglalni.

 

12.2. Amennyiben a Felhasználó a német kereskedelmi törvénykönyv értelmében kereskedőnek számít, úgy a müncheni bíróság rendelkezik illetékességgel.

 

12.3. A Siemens Weboldal egyes oldalainak működtetését és adminisztrációját a Siemens AG és/vagy annak leányvállalatai végzik. Az oldalak megfelelnek az abban az országban alkalmazandó jogszabályoknak, ahol a felelős cég székhelye található. A Siemens nem vállal felelősséget azért, hogy a Siemens Weboldalon található információk, szoftverek és/vagy dokumentációk megfelelők, vagy hogy megtekinthetők vagy letölthetők legyenek az országon kívüli helyszíneken is. Amennyiben a Felhasználó más ország éri el a Siemens Weboldalt, akkor teljes mértékben felelős azért, hogy megfeleljen a helyi jogszabályoknak. Tilos olyan országból hozzáférni a Siemens Weboldal információihoz, szoftvereihez és/vagy dokumentációihoz, ahol ezek a tartalmak törvényellenesek. Ebben az esetben, illetve ha Felhasználó az adott országban specifikus szerződést akar kötni a Siemensszel, a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Siemens kapcsolattartójával abban az országban.

 

12.4. A jelen Felhasználási Feltételekre – és az ebből, illetve ennek tárgyából eredő, valamint az ehhez kapcsolódó jogviták rendezésére – a német jog az irányadó, a kollíziós jogi rendelkezések kivételével. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április 11-i egyezménye nem alkalmazandó.