Vectron Dual Mode

Siemens i Paribus z umową na 30 lokomotyw Vectron Dual Mode