Informácie spoločnosti Siemens ohľadom spracúvania osobných údajov

Jún 2020 

 

Veríme, (teda konkrétna spoločnosť uvedená na tejto stránke ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky), že je dôležité chrániť bezpečnosť a súkromie vašich osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám poskytne informácie o tom, ako získavame, uchovávame, používame, poskytujeme ďalej a prenášame (ďalej len “spracúvame”) vaše osobné údaje. Osobné údaje, ktoré o vás získavame, závisia od kontextu   vašej komunikácie s nami, produktov, služieb a nástrojov, ktoré používate, ako aj od vašej lokácie a príslušných právnych predpisov. 

Kategórie spracovávaných osobných údajov a účel ich spracovania 

 

Keď navštívite naše webové stránky alebo používate naše aplikácie či online služby (ďalej spolu ako “Online služby”), spracúvame informácie, ktoré ste o sebe poskytli aktívne a dobrovoľne, alebo ktoré boli nami vygenerované v súvislosti s použitím Online služby, a obsahujú nasledovné kategórie osobných údajov:

 • vaše kontaktné informácie, vrátane mena, emailovej adresy a telefónneho čísla;
 • ďalšie osobné údaje, ktoré poskytnete vyplnením formulárov v našich Online službách;
 • informácie poskytnuté ako súčasť žiadosti o podporu, prieskumu alebo komentáru či príspevku na fórach; a
 • informácie o vašej komunikácii s Online službou, vrátane vášho zariadenia a identifikátora užívateľa, informácie o vašom operačnom systéme, miestach a službách využitých počas vašej návštevy, dátum a čas každej žiadosti návštevníka.

Vaše osobné údaje spracúvame za týmto účelom: 

 • poskytovania Online služby a funkcií, vrátane vytvorenia a spravovania vášho online účtu jeho aktualizácie, zabezpečenie, a odstraňovania problémov, poskytovania podpory ako aj zlepšovanie a vývoj našich Online služieb;
 • vyúčtovania vášho využitia Online služieb;
 • overenia vašej identity;
 • odpovede a splnenia vašich požiadaviek a pokynov;
 • vybavenia vašej objednávky alebo poskytnutia prístupu k špecifickým informáciám alebo ponukám;
 • kontaktovania vás s informáciami a ponukami našich produktov a služieb a zaslania ďalších marketingových informácií alebo kontaktovania za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov ako je  vysvetlené v Časti 3; a
 • ak je odôvodnene nevyhnutné vymáhať podmienky Online služieb, na uplatnenie  a zachovania právnych nárokov alebo obhajoby, predchádzanie podvodom či iným protiprávnym činom, vrátane útokov na naše informačno-technologické systémy.

Online služby poskytované vašou organizáciou

Naše Online služby vám môžu byť poskytované prostredníctvom organizácie, ku ktorej patríte a ktorá je našim firemným zákazníkom. Ak vám vaša organizácia poskytne prístup k Online službám, spracovávanie vašich osobných údajov, poskytnutých alebo získaných od vás alebo od vašej organizácie v súvislosti s obsahom Online služby, je vykonávané pod vedením vašej organizácie a je predmetom dohody o spracovaní údajov medzi vašou organizáciou a nami. V takom prípade je za osobné údaje obsiahnuté v takom obsahu zodpovedná vaša organizácia, na ktorú by ste sa mali obrátiť s otázkami ohľadom použitia osobných údajov zahrnutých do takéhoto obsahu.

 

Odkazy na iné webové stránky

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na Online služby s odkazom na toto Oznámenie  o ochrane osobných údajov a neplatí pre iné webové stránky či aplikácie našich pridružených spoločností, ktoré majú svoje vlastné oznámenie o ochrane osobných údajov alebo sú prevádzkované tretími stranami. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov takisto neplatí v situáciách, kedy  iba spracúvame informácie v mene našich Obchodných partnerov, napr., ak vystupujeme ako webový hostiteľ alebo poskytovateľ cloudu. Môžeme vám poskytnúť odkazy na iné webové stránky alebo aplikácie, o ktorých si myslíme, že by mohli byť pre vás zaujímavé. Nie sme zodpovední za ochranu súkromia takýchto webových stránok či aplikácii.Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a právny základ

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov  a účel ich spracovania

V rámci obchodného vzťahu s nami môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov spotrebiteľov a kontaktných osôb u (perspektívnych) zákazníkov, dodávateľov, predajcov a partnerov (jednotlivo ako “Obchodný partner”):

 • kontaktné informácie ako plné meno, pracovná pozícia, pracovná adresa, pracovné telefónne číslo, číslo pracovného mobilu, číslo pracovného faxu a pracovná emailová adresa;
 • platobné údaje ako údaje nevyhnutné na spracovanie platby a prevenciu podvodu, vrátane čísel kreditných/debetných kariet, číslo bezpečnostného kódu a ďalšie súvisiace platobné informácie;
 • ďalšie informácie nevyhnutne spracovávané v rámci projektu alebo zmluvného vzťahu s nami alebo dobrovoľne poskytnuté Obchodným partnerom ako sú osobné údaje o zadaných objednávkach, vykonaných platbách, požiadavkách a medzníkoch projektu;
 • osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, integrity databánk a úverových registrov; a
 • ak právne predpisy vyžadujú previerku dodržiavania zákonov a predpisov u Obchodného partnera: dátum narodenia, identifikačné čísla, čísla preukazov totožnosti a informácie o relevantných a významných súdnych sporov a iných súdnych konaniach vedených voči Obchodný partnerom.

Osobné údaje môžeme spracovať za nasledovnými účelmi:

 • komunikácia s Obchodnými partnermi o našich produktoch, službách a projektoch, napr. zodpovedaním otázok alebo požiadaviek poskytnutím informácií o zakúpených produktoch;
 • plánovanie, výkon a riadenie (zmluvných) vzťahov s Obchodnými partnermi; napr. vykonávanie bankových prevodov a objednávok produktov alebo služieb, spracovanie platieb, vykonávanie účtovníctva, audit, fakturácia a inkaso, vybavenie zásielok a dodávok, zabezpečenie opráv a poskytnutie  podporných služieb;
 • administrácia a výkon analýz trhu, súťaží, hier, či iných klientskych aktivít alebo podujatí;
 • kontaktovanie vás s informáciami a ponukami týkajúcimi sa našich produktov a služieb a zaslanie ďalších marketingových informácií a vykonávanie prieskumu spokojnosti zákazníkov ako je vysvetlené v Časti 3;
 • udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov, služieb a webových stránok, zamedzenie a zisťovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov, či iných trestných alebo škodlivých aktivít;
 • zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností (ako je povinnosť viesť záznamy), exportnej a colnej kontroly, povinnosti previerky Obchodného partnera vyplývajúca zo zákona (na zamedzenie hospodárskej kriminality alebo prania špinavých peňazí) a vnútorných a priemyselných štandardov; a
 • riešenie sporov, vymáhanie zmluvných dohôd a vznik, uplatňovanie a bránenie právnych nárokov.

V rozsahu a dovolenom príslušnými právnymi predpismi, môžeme spracúvať vaše kontaktné informácie pre účely priameho marketingu (napr. pozvánky na prezentácie, zasielanie newslettera s ďalšími informáciami a ponukami našich produktov a služieb), ako aj na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov, v každom prípade aj emailom. Voči spracovaniu vašich osobných údajov na takéto účely môžete namietať písomne na adrese kontakt@siemens.com alebo aktivovaním zrušenia odberu, ktorý je súčasťou každej zaslanej komunikácie.

Vaše osobné údaje môžeme prenášať:

 • iným pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám - napr. distribučným partnerom alebo dodávateľom – v súvislosti s tým, že ste použili Online služby alebo na základe nášho obchodného vzťahu s vami;
 • tretím stranám, ktoré nám dodávajú IT služby, ktoré takéto údaje spracúvajú len za účelom poskytnutia svojich služieb (napr. hosting alebo IT údržba či podporné služby); a
 • tretím stranám za účelom splnenia si zákonných povinností alebo vznikom, uplatnením alebo obranou právnych nárokov (napr. za účelmi súdneho či arbitrážneho konania, orgánov činných v trestnom konaní a regulačných úradov, ako aj právnikov a poradcov).

 

Osobné údaje, ktoré zverejníte na Online službách (na diskusných fórach alebo skupinových konverzáciách) môžu byť globálne prístupné pre zaregistrovaných užívateľov príslušnej Online služby.  

Ak nie je uvedené inak v čase získania vašich osobných údajov (napr. vo formulári, ktorý ste vyplnili), mažeme vaše osobné údaje v prípade, ak nie sú viac potrebné na (i) účely, na ktoré boli získané alebo inak spracované, alebo (ii) za účelom splnenia si zákonných povinností (ako povinnosti uchovania podľa daňových alebo obchodných zákonov).

Právne predpisy na ochranu osobných údajov v mieste vášho pobytu vám môžu poskytovať v súvislosti s vašimi osobnými údajmi určité práva.

Najmä, a za podmienok zákonných požiadaviek, môžete byť oprávnený:

 • získať od nás potvrdenie o tom, či sa osobné údaje týkajúce sa vás spracúvajú, a ak áno, prístup k osobným údajom;
 • dosiahnuť od nás opravu nepresných osobných údajov o vás;
 • dosiahnuť od nás vymazanie vašich osobných údajov;
 • dosiahnuť od nás obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • vyžiadať si od nás prenosné kópie osobných údajov, ktoré ste aktívne poskytli, a;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, voči ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov.

Na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo protiprávnym zničením, stratou, použitím alebo úpravou, ako aj voči neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu k nim, používame primerané fyzické, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Naša Organizácia na ochranu osobných údajov poskytuje podporu s akýmikoľvek otázkami, pripomienkami, obavami alebo sťažnosťami súvisiacimi s ochranou osobných údajov, alebo v prípade, že si želáte uplatniť svoje páva týkajúce sa osobných údajov. Organizáciu na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na adrese: dataprotection@siemens.com.

 

Organizácia na ochranu osobných údajov vždy vyvinie primerané úsilie na riešenie a vybavenie akýchkoľvek vašich požiadaviek alebo sťažností. Okrem toho, že sa môžete obrátiť na Organizáciu na ochranu osobných údajov, máte vždy právo obrátiť sa s požiadavkou či sťažnosťou na príslušný úrad na ochranu osobných údajov. 

Táto časť platí a poskytuje vám ďalšie informácie, ak vaše osobné údaje spracúva jedna z našich spoločností so sídlom v Európskom hospodárskom priestore.

 

Prevádzkovateľ údajov

Konkrétna spoločnosť identifikovaná na tejto stránke ako prevádzkovateľ webovej stránky je Prevádzkovateľom údajov v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ na ochranu údajov (GDPR) pre spracovateľské činnosti popísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.

Počas trvania obchodného vzťahu s vami môžeme zdieľať kontaktné informácie Obchodného partnera s pridruženými spoločnosťami koncernu Siemens. Spolu so spoločnosťami koncernu Siemens nesieme spoločnú zodpovednosť za riadnu ochranu vašich osobných údajov (Čl. 26 GDPR). Aby sme vám umožnili účinne si uplatňovať vaše práva v rámci spoločného prevádzkovania, uzavreli sme dohodu s týmito spoločnosťami koncernu Siemens, na základe ktorej vám máte právo uplatňovať si vaše právo dotknutej osoby podľa Časti 6 tohto Súhlasu o ochrane osobných údajov voči akciovej spoločnosti Siemens so sídlom v Nemecku.

 

V prípade, že si chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na: dataprotection@siemens.com.

 

Právny základ pre spracúvanie

Podľa Všeobecného nariadenia EÚ na ochranu údajov sme povinní vás oboznámiť s právnym základom spracovania vašich osobných údajov.

Právnym základom pre naše spracúvanie vašich osobných údajov je fakt, že takéto spracovanie je nevyhnutné z nasledovných dôvodov

 • uplatnenie si našich práv a splnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zmluvy uzavretej medzi vami a nami (Článok 6 (1) (b) GDPR) (“Plnenie zmluvy”);
 • dodržiavanie našich zákonných povinností (Článok 6 (1) (c) GDPR) (“Dodržiavanie zákonných povinností”); a/alebo
 • naše oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR) (“Oprávnené záujmy”). Naši oprávneným záujmom sledovaným v súvislosti s našim použitím vašich osobných údajov je vo všeobecnosti efektívny výkon alebo riadenie (i) vášho používania Online služieb a/alebo (ii) nášho obchodného vzťahu s vami. . V prípade, že je v tabuľke nižšie uvedený oprávnený záujem pre určitý účel spracovania, Siemens zastáva názor, že jej oprávnené záujmy prevažujú nad  vašimi záujmami, právami alebo slobodami, keďže (i) sa vykonáva pravidelná kontrola spracúvania a dokumentácia spracovateľských činností popísaných v tomto oznámení (ii) vaše osobné údaje sú chránené našimi postupmi na ochranu osobných údajov, vrátane našich Záväzných korporátnych pravidiel na ochranu osobných údajov, (iii) pri spracúvaní postupujeme transparentne a (iv) disponujete právami v súvislosti so spracovateľskými činnosťami.. Ak si želáte dostať ďalšie informácie o prístupe k testu vyváženia, obráťte sa prosím na našu Organizáciu pre ochranu osobných údajov emailom na: dataprotection@siemens.com.

V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o súhlas na príslušné použitie vašich osobných údajov. V takýchto prípadoch môže byť pre nás právnym základom na spracovanie  vašich osobných údajov, na použitie ktorých ste nám už dali svoj súhlas (Článok 6 (1) (a) GDPR) (“Súhlas”).

 

Spracovanie osobných údajov v rámci Online služieb

 

Poskytnutie Online služieb a funkcií, vrátane vytvorenia a správy vášho online účtu, jeho aktualizácie, zabezpečenie a odstránenia problémov, poskytnutie podpory ako aj zlepšenie a rozvíjanie našich Online služieb.

 • Plnenie zmluvy (Článok 6 (1) (b) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Vyúčtovanie vášho použitia Online služieb.

 • Plnenie zmluvy (Článok 6 (1) (b) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR

Overenie vašej identity.

 • Plnenie zmluvy (Článok 6 (1) (b) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Zodpovedanie a splnenie vašich žiadostí alebo pokynov.

 • Plnenie zmluvy (Článok 6 (1) (b) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Spracovanie vašej objednávky alebo na poskytnutie prístupu pre vás k špecifickým informáciám alebo ponukám.

 • Plnenie zmluvy (Článok 6 (1) (b) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Zasielanie marketingových informácií alebo oslovenie vás v súvislosti s prieskumom spokojnosti zákazníkov ako je ďalej vysvetlené v Časti 3.

 • Súhlas, ak je daný dobrovoľne (Článok 6 (1) (f) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Ak je odôvodnene nevyhnutné vymáhať podmienky poskytovania Online služby, uplatnenie alebo  zachovanie právnych nárokov alebo obrana, predchádzanie podvodom či iným protiprávnym činom vrátane útokov na naše informačno-technologické systémy.

 • Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona (Článok 6 (1) (c) GDPR
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Spracúvanie osobných údajov získaných z obchodných vzťahov s nami

 

Komunikácia s Obchodnými partnermi o našich produktoch, službách a projektoch, napr. zodpovedaním otázok alebo žiadostí alebo poskytnutie technických informácií o zakúpených produktoch.

 • Plnenie zmluvy (Článok 6 (1) (b) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Plánovanie, plnenie a riadenie (zmluvných) vzťahov s Obchodnými partnermi; napr. vykonávanie bankových prevodov a objednávok produktov alebo služieb, spracovanie platieb, účtovníctvo, audit, fakturácia a inkaso, vybavením zásielky a dodávok, zabezpečením opráv a poskytnutím podporných služieb.

 • Plnenie zmluvy (Článok 6 (1) (b) GDPR)
 • Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona (Článok 6 (1) (c) GDPR)

Administratívne zabezpečenie a výkon trhových analýz, súťaží,hier,  či iných zákazníckych aktivít alebo podujatí.

 • Súhlas, ak je dobrovoľne poskytnutý (Článok 6 (1) (f) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Vykonanie prieskumu spokojnosti zákazníkov a priamy marketing ako je ďalej vysvetlené v Časti 3.

 • Súhlas, ak je dobrovoľne poskytnutý (Článok 6 (1) (f) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov, služieb a webových stránok,  predchádzanie a detekcia bezpečnostnýchhrozieb, podvodov, či iných trestných alebo škodlivých aktivít.

 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností (ako povinnosť viesť záznamy), colná kontrola, kontrola exportu, povinnosť previerky Obchodného partnera (na zamedzenie hospodárskej kriminality alebo prania špinavých peňazí) a povinnosti v súlade s našimi vnútornými predpismi a odvetvovými štandardmi; a

 • Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona (Článok 6 (1) (c) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Urovnanie sporov, vymáhanie našich zmluvných dohôd a založenie, uplatňovanie alebo obhajoba našich právnych nárokov.

 • Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona (Článok 6 (1) (c) GDPR)
 • Oprávnené záujmy (Článok 6 (1) (f) GDPR)

Medzinárodné prenosy údajov

V prípade, ak prenášame vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor, zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov. Preto, a ak si to vyžadujú platné zákony, vykonávame nasledovné opatrenia:

 • Zdieľame vaše osobné údaje len s pridruženými spoločnosti mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré implementujú Záväzné korporačné pravidlá („BCR“) pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o BCR nájdete tu.
 • Prenášame vaše osobné údaje externým príjemcom mimo Európsky hospodársky priestor len v tom prípade, ak príjemca (i) vstúpil s nami do zmluvného vzťahu, ktorý ho zaväzuje k dodržiavaniu Štandardných zmluvných ustanovení EÚ, (ii) implementoval Záväzné korporačné pravidlá vo svojej organizácii. Ďalšie informácie o ochranných opatreniach implementovaných v špeciálnych prenosoch si prosím vyžiadajte emailom na: dataprotection@siemens.com.

Príslušný úrad na ochranu osobných údajov

 

V prípade otázok a žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov sa prosím obráťte na našu Organizáciu na ochranu osobných údajov emailom na: dataprotection@siemens.com.  Okrem využitia našej Organizácie na ochranu osobných údajov máte vždy právo obrátiť sa s požiadavkou či sťažnosťou na príslušný úrad pre ochranu osobných údajov. 

 

Zoznam a kontakty vašich úradov na ochranu osobných údajov nájdete tu.

Ak ste prihlásený na pobyt v USA, dovoľujeme si vás upozorniť, že:

 

Nesledujeme

V tomto čase naše Online služby nerozpoznajú alebo nereagujú na signály vyhľadávača “Nesledovať”. Ďalšie informácie o “Nesledovaní” nájdete na webe podpory vášho prehliadača.

 

Používanie deťmi

Táto Online služba nie je určená pre deti, ktoré ešte nemajú 13 rokov. Bez rodičovského súhlasu nebudeme vedome zbierať údaje od detí, ktoré ešte nemajú 13 rokov, ak si to vyžadujú platné zákony. Osobné údaje detí použijeme alebo postúpime len v rozsahu podľa platného zákona, pričom musíme mať súhlas rodiča podľa miestne platných zákonov a pravidiel na ochranu dieťaťa.

 

Práva jednotlivých štátov

Podľa toho, v ktorom štáte USA ste prihlásený na pobyt, môžu pre vás platiť špeciálne práva na ochranu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o ktoromkoľvek z týchto práv nájdete tu.